Rozpoczęła się tegoroczna rekrutacja na staże w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Mogą się o nie ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie i spełniające wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Staże realizowane będą w wydziałach: administracji, rozwoju, finansów oraz kultury. Osoby zainteresowane pracą w urzędzie będą musiały przejść rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których zostanie dokonany wybór stażystów. Pracodawca oczekuje od nich co najmniej średniego wykształcenia, choć preferowane będzie wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności. Do zadań przyszłych stażystów będzie należało m.in:prowadzenie korespondencji, redagowanie pism, wykonywanie prac administracyjno – biurowych i czynności kancelaryjnych, sporządzanie sprawozdań i obsługa urządzeń biurowych. Wymagana jest znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word. Atutem będzie zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji własnej pracy oraz pracy w zespole, odporność na stres, i wysoka kultura osobista.

Zainteresowane stażem osoby mogą złożyć podanie wraz z CV w Sekretariacie Burmistrza przy Al. Niepodległości 10 ( II piętro), pok. 32 w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00 albo przesłać drogą pocztową na Urząd Miejski w Jarocinie Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie do 15 lutego 2019 r. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Burmistrza Jarocina z dopiskiem na kopercie „STAŻ”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 749- 95-04


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia