Zakończył się kolejny etap Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016. W jego trakcie pracownicy urzędu dokonali szczegółowej oceny zgłoszonych projektów. Urzędnicy sprawdzili, czy zadania są możliwe do realizacji zgodnie ze zgłoszeniami oraz dokonali urealnienia kosztów założonych przez projektodawców.

Ocenę negatywną otrzymały dwa wnioski spośród 54 zgłoszonych. Pierwszy niezakwalifikowany projekt został zgłoszony w osiedlu Ciświca i informowaliśmy o tym już na etapie publicznych dyskusji mieszkańców. Jedyny zgłoszony w tym osiedlu projekt „Przebudowa ulicy Opłotki” jest niezgodny z zapisami regulaminu JBO, ponieważ koszty realizacji tego zadania znacznie przewyższają kwotę, która przypada na to osiedle w ramach JBO.

Niezakwalifikowany do etapu głosowania został też projekt, z dwóch złożonych wniosków, w osiedlu Wojska Polskiego. W tym przypadku Agencja Mienia Wojskowego odmówiła podpisania formularza - zgody na realizację projektu, który wymagany jest zgodnie z regulaminem JBO w przypadku, kiedy zadanie ma być realizowane na grantach innych niż gminne, a tak było właśnie w przypadku projektu „Modernizacja ścieżki gruntowej na skwerze osiedlowym - utwardzenie kostką brukową”.

Po przeprowadzonych publicznych dyskusjach, w ramach których w każdym osiedlu odbyło się zebranie mieszkańców, w kilku przypadkach nastąpiło wycofanie lub połączenie złożonych projektów. W sumie pod głosowanie poddanych zostanie 45 projektów. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiamy w poniższych tabelach.

Głosowanie na projekty JBO 2016 odbędzie się między 7 a 13 grudnia. Etap ten zostanie poprzedzony tygodniową akcją promocyjną. Przypominamy, że głosować mogą mieszkańcy urodzeni przed 1 stycznia 2000 roku. Mogą oni oddać jeden głos na projekt, zgłoszony w osiedlu na terenie którego są zameldowani na stałe. Głosowanie będzie odbywało się za pomocą systemu elektronicznego na stronie www.obywatelski.jarocin.pl. Osoby nieposiadające dostępu do internetu będą mogły oddać głos w czterech filiach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin: Filia nr 1 „Pod Ratuszem”, Filia nr 2 w Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie, Filia nr 3 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie oraz w Bibliotece Głównej w pałacu Radolińskich.

Osiedle nr 1 – Stare Miasto

kwota do dyspozycji mieszkańców: 47.244,61 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Pierwszy Rodzinny Piknik Integracyjny dla dzieci, mieszkańców Starego Miasta i działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza w Jarocinie z okazji Dnia Dziecka

Przemysław Krzyżaniak

6.500 zł

pozytywny

Miejsce rekreacji dla dzieci z Osiedla Stare Miasto usytuowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie

Ewa Hejduk

47.244,61 zł

pozytywny

Montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Łąkowej w Jarocinie

Zbigniew Gruchalski

 

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

Dzień Dziecka – gry i zabawy dla dzieci

Romuald Gruchalski

 

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie istniejącego boiska Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie wraz z usunięciem drzew i krzewów oraz nowymi nasadzeniami

Zbigniew Gruchalski

 

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

 

 

Razem: 53.744,61 zł

 

 

Osiedle nr 2 – Tadeusza Kościuszki

kwota do dyspozycji mieszkańców: 67.762,86 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Doposażenie placu zabaw dla dzieci 3-15 lat przy ul. Dąbrowskiego

Agnieszka Michałkiewicz

40.878 zł

pozytywny

Naprawa chodnika przy ul. Dąbrowskiego

Karolina Jerszyńska-Filipczak

38.000 zł

pozytywny

Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza

Wiesław Mikołajczak

45.000 zł

pozytywny

 

 

Razem: 123.878 zł

 

 

Osiedle nr 3 – Mikołaja Kopernika

kwota do dyspozycji mieszkańców: 28.962,31 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Osiedla nr 3 - Mikołaja Kopernika w Jarocinie

Marek Durczak

18.000 zł

pozytywny

Integracja mieszkańców Osiedla nr 3 w Jarocinie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

Marek Durczak

10.500 zł

pozytywny

 

 

Razem: 28.500 zł

 

 

Osiedle nr 4 – Śródmieście

kwota do dyspozycji mieszkańców: 62.186,11 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Rewitalizacja parku między ul. Szubianki a Wrocławską oraz pielęgnacja skweru przy ul. Wrocławskiej on nr 80-106 – naprzeciwko parku

Zofia Kajetańczyk

62.186,11 zł

pozytywny

 

 

Razem: 62.186,11 zł

 

 

Osiedle nr 5 – Ciświca

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Przebudowa ulicy Opłotki

Jacek Graczyk

40.000,00 zł

Negatywny – kwota realizacji zadania w formularzu zgłoszeniowym była niedoszacowana. Rzeczywisty koszt realizacji zadania przewyższa kwotę, która przypada w ramach JBO na osiedle Ciświca.

 

 

Razem: 40.000,00 zł

 

 

Osiedle nr 6 – Tumidaj

kwota do dyspozycji mieszkańców: 61.475,86 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Zakup i montaż trybun przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Tumidaj

Zdzisław Witczak

19.434 zł

Pozytywny

Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka

Mariusz Adamkiewicz

4.000 zł

Pozytywny

Wymiana chodnika na ul. Podchorążych w Jarocinie

Marian Marecki

49.000 zł

Pozytywny

Montaż monitoringu na placach zabaw – ul. Sobieskiego i ul. Mieszka I

Katarzyna Pruchnik

9.800 zł

Pozytywny

Poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedla Tumidaj poprzez montaż spowalniaczy

Katarzyna Pruchnik

8.320 zł

Pozytywny

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej na ul. Batorego

Katarzyna Pruchnik

50.000 zł

Pozytywny

Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców osiedla Tumidaj i Gminy Jarocin

Katarzyna Pruchnik

43.650 zł

Pozytywny

Przebudowa chodnika wzdłuż lewej strony ul. Chrobrego od ul. Prądzyńskiego do końca ul. Chrobrego – etap I

Irena Pera

61.360 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 245.564 zł

 

 

Osiedle nr 7 – Bogusław

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 53.400,08 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Strona internetowa Parku Miejskiego w Jarocinie – Zielone Miasto

Maciej Biegański

4.000 zł

Pozytywny

BOGUSŁAWKI – festyn rodzinny

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie

4.000 zł

Pozytywny

Zielone Osiedle Kasztanowa – budowa miejsca spotkań, rekreacji i zabawy

Bronisław Pietrowiak

53.329 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 61.329 zł

 

 

Osiedle nr 8 – 1000-lecia

kwota do dyspozycji mieszkańców: 56.267,38 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Budowa parkingu wewnątrzosiedlowego między blokami Sportowa 5 i św. Ducha 42

Andrzej Kubicki

25.000 zł

Pozytywny

Budowa chodnika wewnątrzosiedlowego pomiędzy blokami Osiedle 1000-lecia 17 a Osiedle 1000-lecia 3

Andrzej Kubicki

9.000 zł

Pozytywny

Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż bloków przy ul. św. Ducha – nr 34 i 40

Mirosława Adamczak

0 zł

 

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

Ułożenie masy na dojeździe do posesji przy ul. św. Ducha 69 oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej

Janina Marszałek

15.800 zł

Pozytywny

Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Jarocinie

Zbigniew Kaczmarek

54.200 zł

Pozytywny

Budowa chodnika – przejścia dla pieszych od ul Parkowej do ogródka jordanowskiego

Zbigniew Kaczmarek

15.311 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 119.311 zł

 

 

Osiedle nr 9 – 700-lecia

kwota do dyspozycji mieszkańców: 50.296,04 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Budowa siłowni zewnętrznej

Danuta Maćkowiak

31.456,05 zł

Pozytywny

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sarniej w Jarocinie

Jan Wyzujak

20.000 zł

Pozytywny

Zorganizowanie festynu rodzinnego na terenie osiedla 700-lecia

Jerzy Maćkowiak

3.000 zł

Pozytywny

Zamontowanie 2 ławek na skwerze przy ul. Żwirki i Wigury

Antoni Kruszewski

0 zł

Projekt połączony z projektem złożonym przez pana Lucjana Mieloszyka.

Założenie 5 muld zwalniających na os. 700-lecia oraz odmulenie rowu przy ul. Maratońskiej

Jerzy Maćkowiak

38.000 zł

Pozytywny

Rewaloryzacja skweru przy ul. Jordana oraz ul. Żwirki i Wigury

Lucjan Mieloszyk

10.000 zł

Pozytywny

Odmulenie rowu przy ul. Maratońskiej i zamontowanie progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na ul. Maratońskiej

Andrzej Grygiel

0 zł

Projekt połączony z projektem złożonym przez pana Jerzego Maćkowiaka.

 

 

Razem: zł

 

 

Osiedle nr 10 – Glinki

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 32.592,46 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi z chodnikiem dla końcowego odcinka drogi - ul. Leszczyce

Jarosław Szymański

15.000 zł

Pozytywny

Założenie progów zwalniających oraz ograniczenie ruchu pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 t - zakaz wjazdu na ul. Długą w Jarocinie

Stanisław Ostrowski

5.000 zł

Pozytywny

Budowa oświetlenia na ulicy Skowronkowej w Jarocinie - etap 1

Piotr Chmura

32.592,46 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 52.592,46 zł

 

 

Osiedle nr 11 – Ługi

kwota do dyspozycji mieszkańców: 57.845,71 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Festyn osiedlowy

Michał Kaczmarek

8.500 zł

Pozytywny

Budowa utwardzonych łączników ulic (Świętokrzyska, Nyska, Tatrzańska, Dunajecka, Warciana) na Os. Ługi w Jarocinie

Michał Kaczmarek

48.200 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 56.700 zł

 

 

Osiedle nr 12 – Wojska Polskiego

kwota do dyspozycji mieszkańców: 40.931,30 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Ścieżka zdrowia dla dorosłych i dzieci - Outdoor Fitness Center na skwerze osiedlowym przy ul. Wojska Polskiego

Halina Jóskowiak

32.775,32 zł

Pozytywny

Modernizacja ścieżki gruntowej na skwerze osiedlowym - utwardzenie kostką brukową

Elżbieta Bukowska

0 zł

Negatywny – brak zgody Agencji Mienia Wojskowego na realizację projektu.

 

 

Razem: 32.775,32 zł

 

 

Osiedle nr 13 – Konstytucji 3 Maja I

kwota do dyspozycji mieszkańców: 36.143,70 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Budowa chodnika osiedlowego – os. Konstytucji 3 Maja 5-7

Józef Kuropka

11.000 zł

Pozytywny

Budowa siłowni zewnętrznej – os. Konstytucji 3 Maja 3-4-5

Józef Kuropka

28.143,70 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 39.143,70 zł

 

 

Osiedle nr 14 – Konstytucji 3 Maja II

kwota do dyspozycji mieszkańców: 75.286,23 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez montaż spowalniaczy na ul. Solidarności i ul. Popiełuszki

Maria Pawełka

75.286,23 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 75.286,23 zł

 

 

Osiedle nr 15 – Polna

kwota do dyspozycji mieszkańców: 48.375,74 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wynik weryfikacji

Wykonanie oświetlenia drogi łączącej ul. Gajową z Osiedlem Bajkowym w Jarocinie

Jan Mańkowski

40.000 zł

Pozytywny

Organizacja półkolonii dla dzieci

Jędrzej Socha

3.500 zł

Pozytywny

Dokumentacja projektowa – oświetlenie uliczne na ul. Opłotki

Maria Olszak

38.000 zł

Pozytywny

Punkt świetlny na końcu ul. Polnej w Jarocinie

Halina Hojak

10.500 zł

Pozytywny

Budowa chodnika ul. Żniwna między ul. Polną a ul. Rolną - etap I

Ryszard Schubert

43.000 zł

Pozytywny

Montaż progów zwalniających na ul. Polnej i Żniwnej

Ryszard Schubert

16.000,00 zł

Pozytywny

Progi zwalniające prędkość na drodze ul. Żniwna

Ryszard Schubert

0 zł

Projekt połączony z projektem pn. „Progi zwalniające prędkość na drodze ul. Polna”

Montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery przy centrum sortowo-rekreacyjnym na os. Polna

Tomasz Damasiewicz

5.000 zł

Pozytywny

 

 

Razem: 156.000 zł

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia