Warunki Zabudowy

  • Drukuj

Wydział Rozwoju - Referat Obsługi Inwestorów - pokój nr 49

Pracownik prowadzący: Krzysztof Dziewiątka tel.: wew. 556 e-mail:
krzysztof.dziewiatka@jarocin.pl

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I DRUKI:

− 2 egzemplarze mapy zasadniczej* z zakreślonym terenem
inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie
oddziaływać - w skali 1:500 lub 1 : 1000, a dla inwestycji liniowej
również 1 : 2000.
− 1 egzemplarz mapy ewidencyjnej (kopia) przyjęta do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
dane właścicieli działek sąsiednich (imię i nazwisko, adres) oraz
innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes
prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan
środowiska.
umowa o wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy
inwestorem a gestorem sieci, umowa przedwstępną o wykonanie
uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy inwestorem
a gestorem sieci lub zapewnienie o zaopatrzeniu w media (woda,
kanalizacja, energia), w przypadku gdy inwestor nie ma prawa do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane **.
koncepcja urbanistyczno-architektoniczna wraz z opisem,
dotyczącą pkt 4. wniosku.
pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu
wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty za udzielone
pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.
dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za
realizację inwestycji o funkcji innej niż mieszkaniowa zgodnie z
ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z
2006, Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
− prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
oddziaływania inwestycji na środowisko

OPŁATY:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. z 2006, Nr 225, poz. 1635 ze zm.)****:
− za wydaną decyzję o warunkach zabudowy na cele inne niż
mieszkaniowe – 107,00 zł;
− za zmianę decyzji o warunkach zabudowy – 10,00 zł;
− za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – 56,00 zł;

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy