Terminy ślubów cywilnych

  • Drukuj

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie na rok 2019, udzielanych w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

05.01.2019, 19.01.2019, 02.02.2019, 16.02.2019, 09.03.2019, 23.03.2019, 13.04.2019, 27.04.2019, 11.05.2019, 25.05.2019, 08.06.2019, 29.06.2019, 06.07.2019, 27.07.2019, 10.08.2019, 24.08.2019, 07.09.2019, 21.09.2019, 05.10.2019, 19.10.2019, 16.11.2019, 30.11.2019, 07.12.2019, 14.12.2019.

ŚLUBY UDZIELANE SĄ TAKŻE W DNI POWSZEDNIE OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 13:00 DO 15:00. ZGŁOSZENIA ŚLUBU DOKONAĆ MOŻNA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W JAROCINIE, RYNEK 1.

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jarocinie. 

Szczegółowych informacji można zasięgać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub telefonicznie pod nr tel.: (62) 747 23 05.

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie na rok 2018, udzielanych w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

13.01.2018, 27.01.2018, 10.02.2018, 24.02.2018, 10.03.2018, 24.03.2018, 07.04.2018, 21.04.2018, 12.05.2018, 26.05.2018, 09.06.2018, 23.06.2018, 07.07.2018, 21.07.2018, 11.08.2018, 25.08.2018, 08.09.2018, 22.09.2018, 06.10.2018, 20.10.2018, 17.11.2018, 24.11.2018, 01.12.2018, 15.12.2018.

Śluby udzielane są także w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00. Zgłoszenia ślubu dokonać można w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie, Rynek 1 .

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego
w Jarocinie. 

Szczegółowych informacji można zasięgać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub telefonicznie pod nr tel.: (62) 747 23 05.


ŚLUB CYWILNY
Podstawa prawna:
art.76 do art.80 oraz art.84 do art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U., poz. 1741, z późn. zm.) tytuł I ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są zobowiązane:
1) okazać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
2) nie ma obowiązku składania odpisu skróconego aktu urodzenia,
3) jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo pozostawały uprzednio w związku
małżeńskim, albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa,
4) w przypadku ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa:
- wdowiec/wdowa:, wskazanie miejsca sporządzenia aktu zgonu małżonka;
- rozwiedziony/rozwiedziona: wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa,
- osoby, których poprzednie małżeństwo zostało unieważnione – wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa;
- osoby, w przypadku, których sąd orzekł nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa;
5) złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
6) złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
7) złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
8) Ponadto, cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego:
- odpis aktu urodzenia,
- a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie
pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
- jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. 
W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli sąd zwolnił osobę zamierzającą wstąpić w związek małżeński od obowiązku złożenia
lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa, dane dotyczące tej osoby zamieszcza się w akcie małżeństwa tylko na podstawie orzeczenia sądu.

Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 1000 zł.
Pierwszy odpis skrócony wydawany jest bezpłatnie.
Opłata wnoszone są na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jarocinie:
BZ WBK NR 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

Termin załatwienia sprawy

Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu (w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego nupturientów, konieczna będzie kolejna wizyta w USC), wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu.

Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, tel. 62 747 23 05

Uwagi
Ślub cywilny może się odbyć w każdym USC w kraju wybranym przez narzeczonych. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat. Narzeczeni składają przed kierownikiem USC oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa. W tym samym czasie mogą oni również złożyć oświadczenia w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa. Obcokrajowiec składa zapewnienie i oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.


Jarocin dla Niepodleglej
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy