Ogłoszenia

  • Drukuj

2019-12-11

INFORMACJA BURMISTRZA  JAROCINA dot.nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-11-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr IV/2019 – POMOC SPOŁECZNA – Udzielenie schronienia dla bezdomnych osób

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr V/2019 – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Świetlice socjoterapeutyczne i zajęcia pozalekcyjne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr VI/2019 – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – Przedsięwzięcia dla osób starszych

2019-11-28

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr II/2019 – POMOC SPOŁECZNA – Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne

2019-11-28

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr III/2019 – POMOC SPOŁECZNA – Prowadzenie ŚDS

2019-11-28

Ogłoszenie  otwartym konkursie ofert: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2020

2019-11-26

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 26 listpoada 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Wykaz tutaj

2019-11-25

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Radlinie. 

Wykaz tutaj

2019-11-20

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia położonych w Witaszycach ul. Wiatraczna, w Łuszczanowie i Radlinie.

Szczegóły:

wykaz Witaszyce

wykaz Łuszczanów

wykaz Radlin

2019-11-19

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbywać się będą konsultacje w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy Jarocin w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin, polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (obręb Ciświca) części obszaru wsi Siedlemin (obręb Siedlemin), obejmującego następujące działki obrębu Siedlemin nr:

1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 1/10, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9/1, 10, 11, 12/1, 12/3, 12/5, 12/6, 13, 24/1, 24/2, 24/3, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28, 31, 32, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 34/1, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/30, 34/31, 34/32, 34/33, 34/34, 34/35, 34/36, 34/37, 34/38, 34/39, 34/40, 34/41, 34/42, 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47, 34/48, 34/49, 34/50, 34/51, 35/1, 35/4, 35/5, 35/7, 35/9, 35/11, 35/14, 35/15, 35/16, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/22, 36/23, 36/24, 36/25, 36/26, 36/27, 36/28, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/33, 36/34, 36/35, 36/36, 36/38, 36/39, 36/41, 36/42, 36/43, 36/44, 36/45, 36/46, 36/47, 37, 38/1, 38/2, 39/4, 40/1, 40/2, 41, 43, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 49/1, 50/2, 50/3, 51/1, 52/2, 52/4, 52/5, 52/7, 52/8, 54, 55/4, 55/5, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 56/25, 59, 60/2, 69, 70/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/3, 78/1, 79/1, 81/1, 81/2, 83, 84, 85/2, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88, 92/1, 94/1, 95/2, 95/3, 97, 98, 99/3, 99/4, 100/3, 100/4, 100/5, 101/1, 101/2, 101/3, 102/3, 102/4, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112/3, 112/4, 112/5, 113, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 118/8, 118/10, 118/11, 118/12, 119/1, 119/5, 119/6, 120/1, 120/2, 120/3, 121/2, 121/3, 121/4, 122/1, 122/2, 123/1, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 124, 125, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 127, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 301/1, 482, 483, 8157/1, 8158/1, 8161/4 o łącznej pow. ok. 524 ha.

Teren proponowanej granicy miasta został zaznaczony kolorem żółtym na załączonej mapie.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Siedlemin. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Siedlemin.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)      zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami,

2)      sondażu (w formie ankiety), jako formy uzupełniającej konsultacji.

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlemin w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać, w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Siedlemin – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Karty konsultacyjne można pobierać w następujących miejscach:

a)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter) w dni pracy Urzędu w godz. 8:00 do 16:00,

b)      u sołtysa wsi Siedlemin,

c)      u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin,

d)      na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie (www. bip2.wokiss.pl/jarocin/bip)

e)      na stronie internetowej Gminy Jarocin (www.jarocin.pl)

Karty konsultacyjne można składać od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. :

a)      bezpośrednio u osób udostępniających ankiety - u sołtysa wsi Siedlemin oraz u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin,

b)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter)

c)      na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia Burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych, uchwały nr XLIX/518/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych, uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych oraz Zarządzenia nr 237/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin o część obszaru wsi Siedlemin.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie), na stronie internetowej Gminy, na profilu Gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej a także będą dostępne u sołtysa wsi Siedlemin oraz u przewodniczących osiedli w Jarocinie.

Zarządzenie wraz z kartą konsultacyjną tutaj.

2019-11-19

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbywać się będą konsultacje w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy Jarocin w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin, polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (obręb Bogusław – Kasztanowe) części obszaru wsi Cielcza (obręb Cielcza), obejmującego następujące działki obrębu Cielcza nr:

1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/6, 1465/7, 1465/9, 1465/10, 1467/1, 1467/3, 1467/5, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477/6, 1477/7, 1477/8, 1477/9, 1477/10, 1477/11, 1477/12, 1477/13, 1477/14, 1477/15, 1477/16, 1477/17, 1477/18, 1477/19, 1477/20, 8178/2 o łącznej pow. ok. 115 ha.

Teren proponowanej granicy miasta został zaznaczony kolorem żółtym na załączonej mapie.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Cielcza. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Cielcza.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)      zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami,

2)      sondażu (w formie ankiety), jako formy uzupełniającej konsultacji.

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielcza w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać, w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału
w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Cielcza – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Karty konsultacyjne można pobierać w następujących miejscach:

a)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter) w dni pracy Urzędu w godz. 8:00 do 16:00,

b)      u sołtysa wsi Siedlemin,

c)      u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin,

d)      na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie (www. bip2.wokiss.pl/jarocin/bip)

e)      na stronie internetowej Gminy Jarocin (www.jarocin.pl)

Karty konsultacyjne można składać w terminie od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. :

a)      bezpośrednio u osób udostępniających ankiety - u sołtysa wsi Siedlemin oraz u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin,

b)      w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter)

c)      na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia Burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych, uchwały nr XLIX/518/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych, uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych oraz Zarządzenia nr 236/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin o część obszaru wsi Cielcza.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie), na stronie internetowej Gminy, na profilu Gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej a także będą dostępne u sołtysa wsi Cielcza oraz
u przewodniczących osiedli w Jarocinie.

Zarządzenie wraz z kartą konsultacyjną tutaj.

2019-11-18

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2019-11-12

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Kątach przeznaczonych do zbycia w formie aportu.

Wykaz tutaj

2019-10-09

Burmistrz Jarocina informuje, że został odwołany ogłoszony na dzień 25 października 2019 r. godz. 12.00 I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarocinie Os. Bogusław - Kopernika oznaczonej numerami geodezyjnym jako działki: nr 1450/2 o pow. 0,7780 ha, nr 1450/3 o pow. 1,1210 ha, nr 1450/4 o pow. 1,7240 ha, nr 1453/14 o pow. 38,1577 ha zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00032038/5 na rzecz Gminy Jarocin w związku Postanowieniem Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydziału Cywilnego  z dnia 2 sierpnia 2019 r. Sygn. Akt I C 1021/19 w sprawie zabezpieczenia powództwa osoby fizycznej, poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążenia nieruchomości objętych przedmiotowym przetargiem.

2019-10-01

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 1 października 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2019-09-30

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 30 września 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ częścinieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2019-09-23

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - " Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej"

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Klocki i zabytki!

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Bądź Obecny

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - wielkopolski strój regionalny

 

2019-09-12

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 12 września 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI- lokalu mieszkalnego poł. w Witaszycach przeznaczonej do zbycia w formie aportu

Szczegóły tutaj

2019-09-10

Rozstrzygnięcie konkursu - Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Gminy Jarocin w roku 2019

 

2019-07-31

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 31 lipca 2019 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie,  Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia położonych w Jarocinie ul. Wrzosowa, ul. NSZZ Solidarność, ul. Zaciszna – Przemysłowa, ul. Ługi

Szczegóły tutaj

2019-07-31

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na zadanie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

2019-07-30

Organizacja na terenie Gminy Jarocin przedsięwzięć z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych odbywających się w różnych dyscyplinach sportowych realizowanych na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich w kategorii senior

2019-07-17

Sprzedaży drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg gminnych - informacja z otwarcia ofert

2019-07-09

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocina, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj
17.07.2019:

Tekst projektu zmiany planu, rysunek oraz prognoza środowiskowa

2019-07-04

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr I/2019 – POMOC SPOŁECZNA – usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

2019-06-18

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr II/2019 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

2019-04-25

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin.

Szczegóły tutaj

2019-04-12

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia położonych w Jarocinie ul. Wrocławska i Golinie.

Wykaz ul.WrocławskaGolina

2019-04-03

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gruntowej położonej w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki ENERGA – OPERATOR S.A.

Wykaz tutaj

2019-03-29

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 Wykaz tutaj

2019-03-25

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2019-03-20
Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 marca 2019 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia położonej w Jarocinie ul. Mazurska, Radlinie i Witaszycach.

Wykaz: Jarocin Radlin Witaszyce

2019-03-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomościprzeznaczonej do zbycia położonej w Jarocinie ul. Śląska, ul. Brdowa i ul. Kurpiowska.

Wykaz tutaj

2019-02-28

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

2019-02-26

Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim

2019-02-26

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj

2019-02-26

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ  nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj

2019-02-18

Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ogólnopolskich w ramach III ligi piłki nożnej

2019-02-11
Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej

2019-02-06

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ częścinieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2019-02-01

Organizowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną m.in. biegi, spacery nordic walking, rekreacja 

2019-01-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj
30.01.2019 r.:
Tekst planu, rysunek oraz prognoza środowiskowa

2018-01-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jarocin, wieś Witaszyce zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/438/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31.08.2001 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. sporządzenia planu miejscowego.

Szczegóły tutaj

2018-01-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Jarocińskiej, Wąskiej i Cmentarnej w obrębie geodezyjnym Cielcza, gmina Jarocin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. sporządzenia planu miejscowego.

Szczegóły tutaj

2018-01-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. sporządzenia planu miejscowego.

Szczegóły tutaj

2018-01-17

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 1/2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 17 stycznia 2019 r.

2018-01-10

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

Prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie


Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu


Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Roszkowie wraz z przyległym terenem rekreacyjnym


Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Potarzycy


Organizacja przedsięwzięć propagujących idee skautingu


Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury i historii Ziemi Jarocińskiej w formie wydawnictw, publikacji, portali internetowych, organizacji wydarzeń, w tym przede wszystkim związanych z rocznicami: 150. urodzin Zbigniewa Ostroroga Gorzeńskiego, 100. zakończenia Powstania Wielkopolskiego, 100-leciem liceum w Jarocinie, 80. wybuchu II wojny światowej i wypędzeń mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, 30. przełomu politycznego w Polsce


Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organizację interdyscyplinarnych form edukacji artystyczno-kulturalnej


Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację i współorganizację projektów artystycznych, w tym festiwali, koncertów, wydarzeń jubileuszowych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim


Organizacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży

2018-01-09

Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2019

2018-12-28

Rozstrzygnięcie konkursu dot. zadania pn. Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2019

2018-12-24

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku

 2018-12-24

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku

 2018-12-24

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  w Jarocinie

 2018-12-24

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin

 2018-12-24

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin

2018-12-14

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do zbycia w formie aportu.  

Szczegóły tutaj

2018-12-10

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 5/2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

2018-12-06

Informacja Burmistrza Jaroicna - dot. nieruchomości budynkowej przeznaczonej do oddania w najem na czas określony 

2018-11-27

Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo,   Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego
w Radlinie w roku 2019

2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 2/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.


2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 1/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.

2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 3/2018 z zakresu oświaty i wychowania z dnia 23 listopada 2018 r.


2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 4/2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23 listopada 2018 r.

2018-11-23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2019 r.

2018-11-20

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do zbycia położonej w Jarocinie Obręb Bogusław - Kopernika oraz przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Jarocinie ul. Wojska Polskiego

Szczegóły tutaj

2018-10-09

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 9 października 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCIprzeznaczone do zbycia położone w Jarocinie ul. Leszczyce.

Szczegóły tutaj

2018-08-29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie

2018-08-28

Rozstrzygnięcie konkursu pn. Organizacja w Jarocinie oraz udział w zawodach sportowych i współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportu drużyn seniorów na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich

2018-08-24

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI gruntowych położonych w Jarocinie, zabudowanych stacjami transformatorowymi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki ENERGA – OPERATOR S.A.

Szczegóły tutaj

2018-08-14

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina – II ETAP, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2018-08-02

Organizacja w Jarocinie oraz udział w zawodach sportowych i współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportu drużyn seniorów na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich

2018-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin.

Szczegóły tutaj

2018-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin.

Szczegóły tutaj

2018-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Jarocin.

Szczegóły tutaj

2018-07-31

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Powstańców Wlkp.

Wykaz tutaj

2018-07-20

Otwarty konkurs ofert: POMOC SPOŁECZNA - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie

2018-07-12

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2018-06-27

Zawiadamienie o przystąpieniu przez Komisję powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego do procedury przyjmowania wniosków od rolników poszkodowanych klęsą suszy w 2018 roku 

Wniosek o oszacowanie szkód

2018-06-21

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Cielczy oraz WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Jarocinie ul. Magnoliowa – Długa

Szczegóły tutaj

2018-06-19

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mieszkowie oraz WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Cielczy

Szczegóły tutaj

2018-05-15

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY nieruchomości gruntowych położonych: w Potarzycy przy ul. Wyzwolenia oraz w Wilczyńcu przeznaczonych do zbycia w formie aportu.

Szczegóły tutaj

2018-04-25

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. sporządzenia planu miejscowego.

Szczegóły tutaj

2018-04-23

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj

2018-04-23

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Wykaz tutaj

2018-04-13

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Ługi.

Wykaz tutaj

2018-04-09

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do zbycia w formie aportu.

Wykaz tutaj

2018-04-09

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Wykaz tutaj

2018-04-04

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 04 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Wykaz tutaj

2018-03-22

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Radlin WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Witaszyce WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie
ul. Magnoliowa - Długa

Wykaz tutaj

2018-03-20

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Wilkowyja WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Łuszczanów WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Golina – ul. Zakrzewska WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Mazurska

Wykaz tutaj

2018-03-15

Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej

2018-03-15

Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2018

2018-03-14

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 14 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj

2018-03-13

INFORMACJA BURMISTRZA JAROCINA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

2018-03-09

Rekrutacja na staże w Urzędzie Miejskim w Jarocinie na rok 2018

2018-03-09

Informacja Burmistrza Jarocina o oddaniu w najem nieruchomości przy ul. Waryńskiego 5 w Jarocinie. 

2018-03-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2018-03-05

Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim

2018-03-02

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 Wykaz

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy